make your own websitePATENTOWANIE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH NA UKRAINIE


Zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie praw na wzory przemysłowe”, wzór przemysłowy jest wynikiem działalności twórczej człowieka w dziedzinie artystycznego projektowania.

Prawo własności na wzory przemysłowe stwierdza się przez wydanie patentu zapewniającego jego właścicielowi prawo i możliwość wykorzystania wzoru przemysłowego według własnego uznania, jeżeli takie wykorzystanie nie narusza praw innych właścicieli patentów.
Termin ważności patentu na wzór przemysłowy wynosi 15 lat od daty złożenia wniosku, pod warunkiem dokonania opłaty za utrzymanie ważności patentu.
 
Prawna ochrona stwierdza się przez wydanie patentu i jest udzielana wzoru przemysłowemu, co nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym, zasadami człowieczeństwa i moralności oraz odpowiada warunkom zdolności patentowej. Jedym warunkiem zdolności patentowej wzoru przemysłowego jest oryginalność czyli istnienie nowego oryginalnego rozwiązania designerskiego.
W szybkim otrzymaniu patentu i zminimalizowaniu możliwości odmowy udzielenia patentu ważną rolę odgrywa dokładność sporządzenia wniosków i innych dokumentów, a także terminowe, właściwe odpowiedzi na wnioski Urzędu.
Aby zarejestrować wzór przemysłowy, należy przedstawić następujące informacje i dokumenty:
1. Obraz wzoru przemysłowego dający pełne szczegółowe wyobrażenie o wyglądzie wyrobu (ogólny wygląd, w razie konieczności widok z przodu, widok z tyłu, widok z boku);

2. Informacje o wnioskodawcy:
- Imię, nazwisko i imię odojcowskie, adres;
- Nazwa, adres prawny, kod OKPO przedsiębiorstwa;

3. Informacje o autorze:
- Imię, nazwisko i imię odojcowskie, adres;

4. Pełnomocnictwo podpisane przez wnioskodawcę / zaopatrzone w pieczęć dla osoby prawnej (może być podane w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Kancelaria prawna GMLawyers chętnie oferuje pełen zakres informacyjnych, patentowych i prawnych usług w sprawie patentowania wzorów przemysłowych, co pozwoli zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko odmowy udzielenia patentu, a mianowicie:

• doradztwo, prowadzenie badań patentowych i inne usługi informacyjne;
• sporządzenie opisu i listy istotnych cech wzoru przemysłowego;
• sporządzenie i złożenie wniosków zgodnie z zasadami i przepisami organu patentowego;
• przyspieszenie procedury patentowania;
• prowadzenie biurowości i wsparcie prawne wniosków w trakcie przeprowadzania ekspertyzy:
• złożenie petycji i przygotowanie uzasadnionych odpowiedzi na wnioski i uwagi Ekspertyzy, oprotestowanie decyzji, wprowadzenie zmian we wniosku, przedłużenie terminów;
• udzielenie patentu i przedłużenie jego ważności;
• uiszczenie opłaty za patent;
• przygotowanie i rejestracja umów o przeniesienie praw i umów licencyjnych;
• międzynarodowe patentowanie w dowolnym kraju, który interesuje wnioskodawcę;
• ochrona praw własności intelektualnej w przypadku ich naruszeń;
• inne usługi w dziedzinie własności intelektualnej.

Zwracamy uwagę, że patent na wzór przemysłowy otrzymany na Ukrainie, ma ochronę patentową tylko na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia ochrony wynalazku w innych krajach należy złożyć wniosek do każdego kraju, który interesuje Państwo lub wykorzystować procedurę patentowania międzynarodowego.

Patentowanie wzorów przemysłowych na Ukrainie wymaga starannego przygotowania wszystkich dokumentów i znajomości niuansów prawnych związanych z rejestracją. Dlatego zalecamy skontaktować się z nami i nasi prawnicy pomogą Państwu osiągnąć gwarantowany wynik.

Konsultacje dotyczące przygotowania wszelkich odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenia procedury patentowanie wzorów przemysłowych można uzyskać pod numerem +3 8 (096) 760-73-74, lub w inny sposób, przedstawiony na stronie internetowej. Zapewniamy udzielenie wszelkich wyczerpujących informacji.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie