free html web templates

02|10|2019

Prezes Spółki na Ukrainie bez pensji: kto ma powód do pracy jako Prezes bez wynagrodzenia?

Jeśli jesteś wspólnikiem (założycielem) Spółki na Ukrainie i chcesz być jej Prezesem (dyrektorem), samodzielnie zarządzać Spółką, podpisywać sprawozdania, dokumenty bankowe i inne dokumenty jako organ wykonawczy Spółki, wtedy możesz mieć pytanie, czy jesteś zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnej Spółce ukraińskiej.

Zgodnie z ogólnymi zasadami, w przypadku obecności odpowiedniej klauzuli w Umowie Spółki, wspólnik będący Prezesem Spółki ukraińskiej nie jest zobowiązany do utrzymywania stosunków pracy ze swoim przedsiębiorstwem i płacić sobie wynagrodzenie i podatek z wynagrodzenia.
Istnieje jednak wyjątek, zgodnie z którym wspólnik ukraińskiej Spółki nie będący rezydentem Ukrainy (cudzoziemiec) jest zmuszony otrzymać na Ukrainie zezwolenie na pracę, nawet jeśli Spółka należy do niego. A ponieważ takie zezwolenie wymaga dalszego zawarcia umowy o pracę, nierezydent Ukrainy powinien być zatrudniony w swojej Spółce i płacić sobie wynagrodzenie.

Tak więc, gdy Prezes zostaje wybrany spośród założycieli / wspólników, nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków, a umowa o pracę z nim nie zostaje zawarta.

Założyciele zawsze będą uważać, że udział każdego z nich w Zarządzie niezależnie od stanowiska i czasu poświęconego Spółce nie podlega ocenie pieniężnej i jest w pełni opłacany z tytułu otrzymanych dywidend, a relacje, które powstają w wyniku wykonywania przez założyciela / wspólnika funkcji Prezesa przedsiębiorstwa bez zawarcia umowy o pracę są korporacyjne, a zatem nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy oraz naliczania i wypłacania wynagrodzenia.

Tak więc, jeśli jesteś wspólnikiem Spółki ukraińśkiej i chcesz nią zarządzać samodzielnie, będziesz musiał uzyskać zezwolenie na pracę w Urzędzie, którego warunkiem obowiązkowym jest dalsze zatrudnienie, dlatego nie możesz uniknąc wydatków na zapłacenie składek do ZUS, podatku dochodowego i opłaty wojskowej za siebie, ponieważ nie jesteś rezydentem Ukrainy, i musisz płacić sobie miesięcznie wynagrodzenie.

Na Ukrainie właściciele ukraińskiej Spółki będące cudzoziemcami omijają ten wymóg prawa poprzez angażowanie rezydentów Ukrainy jako współników, zwykle o 1 procent kapitału zakładowego, po czym osoba ta faktycznie staje się współwłaścicielem Spółki, więc może pełnić funkcję kierowniczą w Spółce bez zatrudnienia, co pozwala praktycznie całkiem uniknąć kosztów opisanych powyżej.

W celu konsultacji lub pełnego wsparcia prawnego, prosimy o kontakt telefoniczny +380967607374 (WhatsApp) lub przez inne sposoby wymienione na naszej stronie internetowej.