build your own site for freeREJEREJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO NA UKRAINIE

Zgodnie z prawem ukraińskim, wspólnym określeniem takich pojęć, jak znak towarowy, znak handlowy, firmowa nazwa, logo, marka, jest “znak dla towarów i usług”.

Znak dla towarów i usług (dalej w tekście – “znak towarowy”) – oznaczenie nadające się do odróżniania towarów i usług jednej osoby od towarów i usług innych osób.

Celem rejestracji znaku towarowego jest ochrona jego unikatowości i zakaz czerpania korzyści z Państwa pracy. Znak towarowy może być strzeżony tylko w odniesieniu do towarów i usług, dla których on został zarejestrowany.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie lub kombinacja oznaczeń. Do takich oznaczeń można zaliczyć słowa, w szczególności nazwy własne, litery, cyfry, elementy graficzne, kolory i połączenia kolorów, a także dowolna kombinacja powyższych oznaczeń.

Etapy rejestracji znaku towarowego:
1. Sporządzenie i złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego do urzędu Ukrpatent trwa 1-3 dni robocze po otrzymaniu zamówienia.

2. Po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego w ciągu 1-3 dni roboczych Wnioskodawca otrzymuje kopie przekazanych materiałów ze wzmianką o otrzymaniu materiałów zamówienia.

3. Opłata skarbowa za złożenie wniosku musi być zapłacona w terminie 2 miesięcy od daty złożenia. W przypadku niedokonania zapłaty wniosek o rejestrację znaku towarowego zostaje uznany za wycofany.

4. Po zapłacie opłaty za złożenie wniosku Ukrpatent wysyła powiadomienie potwierdzające, że wniosek o rejestrację znaku towarowego został wzięty pod rozpatrzenie, wraz ze wskazaniem daty złożenia wniosku (po upływie 2 miesięcy od daty złożenia).

5. Dokument ten można przedstawić na żądanie organów kontrolnych. Wniosek o rejestrację znaku towarowego zostaje opublikowany w oficjalnej bazie danych online.

6. Po otrzymaniu Powiadomienia zostaje przeprowadzona ekspertyza wniosku w ciągu 12-13 miesięcy.

7. Na żądanie wnioskodawcy po 6 miesiącach od daty złożenia wniosku o rejestrację i pod warunkiem dokonania odpowiedniej opłaty na rzecz Ukrpatentu może zostać złożony wniosek o przeprowadzeniu przyspieszonej ekspertyzy wniosku, której termin prowadzenia wynosi około 6-8 tygodni. Jeżeli wnioskodawca zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa do złożenia wniosku międzynarodowego, przyspieszona ekspertyza może być przeprowadzona przed upływem okresu 6 miesięcy.

8. Na podstawie wyników przeprowadzonej ekspertyzy Ukrpatent podejmuje decyzję o rejestracji znaku towarowego. W przypadku otrzymania decyzji o rejestrację znaku towarowego opłata za rejestrację i wydanie certyfikatu musi być dokonana w ciągu 3 miesięcy. W razie niedokonania opłaty wniosek o rejestrację znaku towarowego zostaje uznany za wycofany.

9. Po wniesieniu opłaty za rejestrację znaku towarowego w ciągu 2-3 miesięcy wydaje się certyfikat. Po otrzymaniu certyfikatu posiadacz ma prawo do używania ostrzegawczego oznaczenia ®, które oznacza, że ten znak towarowy jest zarejestrowany przez właściwy organ państwowy i jest chroniony prawem.

Tak więc procedura rejestracji znaku towarowego trwa od 16 do 19 miesięcy. W przypadku prowadzenia przyspieszonej ekspertyzy po 6 miesiącach od daty złożenia wniosku procedura rejestracji wynosi około 12 miesięcy. W przypadku prowadzenia przyspieszonej ekspertyzy od momentu złożenia wniosku (przed upływem 6 miesięcy) procedura rejestracji znaku towarowego wynosi około 4-5 miesięcy.

Termin ważności certyfikatu – 10 lat. Okres ten może zostać przedłużony na kolejne 10 lat, jeśli odpowiednia opłata została dokonana.

W zależności od znaku towarowego przed złożeniem wniosku zalecane jest prowadzenie wyszukiwania informacyjnego w celu identyfikacji podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić przeszkodę do rejestracji nowego znaku.

Rejestracja znaku towarowego wymaga starannego przygotowania wszystkich dokumentów i znajomości niuansów prawnych związanych z rejestracją. Dlatego zalecamy skontaktować się z nami i nasi prawnicy pomogą Państwu osiągnąć gwarantowany wynik.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie