free responsive website templatesZEZWOLENIE NA POBYT NA UKRAINIE

W celu potwierdzenia cudzoziemcom lub bezpaństwowcom ich prawa do dłuższego pobytu na Ukrainie, przepisy prawa Ukrainy przewidują kilka możliwości (przy istnieniu podstaw), w tym:
- wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie;
- wydanie zezwolenia na pobyt stały na Ukrainie;
- nadanie obywatelstwa Ukrainy.

Wydawałoby się, że otrzymanie takiego potwierdzenia nie powinno przysporzyć trudności osobie, która ma do tego wszystkie podstawy prawne. Jednakże cudzoziemcowi, który nie zna wszystkich szczegółów ukraińskiego prawa oraz nie zna języka, może się to wydać dość skomplikowaną procedurą.
Nasza firma posiada duże doświadczenie i sprawi, że proces legalizacji pobytu na Ukrainie stanie się szybką i łatwą procedurą, jeśli zdecydujesz się powierzyć sprawę w nasze ręce.
Oto kilka istotnych faktów, na które należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem procedury potwierdzania prawa do pobytu na Ukrainie.
 
Zezwolenie na pobyt czasowy na Ukrainie
Prawo do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy mają osoby, które ubiegają się o nie:
- w celu podjęcia pracy;
- w celu podjęcia nauki;
- w celu uczestniczenia w realizacji projektów międzynarodowej pomocy technicznej;
- w celu pracy w organizacjach religijnych;
- w celu uczestniczenia w działalności filii, oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek strukturalnych publicznych (pozarządowych) organizacji innych państw;
- w celu pracy w przedstawicielstwach zagranicznych podmiotów gospodarczych na Ukrainie;
- w celu pracy w filiach lub przedstawicielstwach banków zagranicznych;
- w celu prowadzenia działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej, w celu uczestnictwa w międzynarodowych oraz regionalnych programach wolontariatu lub uczestnictwa w działalności organizacji wolontarystycznej;
- w celu pracy w charakterze korespondenta lub przedstawiciela mediów zagranicznych;
- w celu łączenia rodzin z osobami, które są obywatelami Ukrainy lub które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy na Ukrainie;
- w przypadku wnioskowania o uzyskanie zezwolenia dla cudzoziemców, którym upłynął ostateczny termin pobytu w punktach czasowego pobytu cudzoziemców, w przypadkach określonych w ustawie.

Obowiązkowymi dokumentami, wymaganymi w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, składanymi przez wszystkich cudzoziemców, niezależnie od podstaw są: wniosek sporządzony wg odpowiedniego wzoru, dokument tożsamości oraz jego tłumaczenie na język ukraiński, polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie zdrowotne), kod identyfikacyjny (w przypadku posiadania), wniosek strony przyjmującej o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie, potwierdzenie uiszczenia opłat państwowych i 4 zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm na matowym papierze.
Składanie innych dokumentów wymagane jest w zależności od podstaw wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie.
Termin rozpatrzenia zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie wynosi około 15 dni roboczych od dnia przyjęcia przez organy służby migracyjnej odpowiedniego kompletu dokumentów.
Zezwolenie na pobyt czasowy na Ukrainie wydawane jest na okres do jednego roku z możliwością przedłużenia.
 
Zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie
Z zezwolenia na pobyt stały na Ukrainie płynie dla cudzoziemca lub bezpaństwowca wiele korzyści, takich jak: możliwość długiego pobytu na Ukrainie, bezwizowy wjazd, brak dodatkowych kosztów przy częstym wyrabianiu wizy, możliwość zatrudnienia bez potrzeby wydawania dodatkowych zezwoleń. Zezwolenie nadaje cudzoziemcowi równorzędne prawa z obywatelami Ukrainy, z wyjątkiem tych, które wyraźnie przewidziano w ustawie.
W celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na Ukrainie, cudzoziemcy muszą najpierw uzyskać pozwolenie na imigrację na Ukrainę.

Zgodnie z zasadami migracji, na Ukrainie istnieją dwie grupy osób, posiadających prawo do otrzymania zezwolenia na imigrację.

Do pierwszej grupy należą te osoby, które ubiegają się o zezwolenie w ramach kontyngentu imigracyjnego. Należą do nich potrzebni w kraju wysoko wykwalifikowani specjaliści, działacze kultury i nauki, duzi inwestorzy, którzy wnieśli wkład w wysokości powyżej 100 tysięcy dolarów. Do tej grupy należą również ofiary handlu ludźmi i uchodźcy, byli obywatele Ukrainy i ich krewni (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo). W ramach kontyngentu imigracyjnego zezwolenie otrzymują także rodzice, dzieci i współmałżonek osoby, która już otrzymała zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie.

Druga grupa składa się z osób bez kontyngentu imigracyjnego. Może to być współmałżonek obywatela Ukrainy, jego dzieci lub rodzice, opiekunowie lub osoby pozostające pod opieką obywatela Ukrainy, a także ci, którym przyznanie obywatelstwa Ukrainy jest kwestią wagi państwowej.

Termin rozpatrzenia podania o otrzymanie zezwolenia na imigrację nie przekracza jednego roku od dnia jego złożenia.
Na podstawie otrzymania zezwolenia na imigrację, imigrant ma prawo do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały na Ukrainie. Termin rozpatrzenia: do siedmiu dni.
Konsultacje w zakresie przygotowania wszystkich odpowiednich dokumentów i przeprowadzenia procedury potwierdzenia prawa pobytu na Ukrainie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: +3 8 (096) 760-73-74 lub kontaktując się z nami w inny sposób, wskazany na stronie internetowej. Zapewniamy udzielenie wszelkich wyczerpujących informacji.
Powierzenie sprawy w ręce naszych doświadczonych specjalistów sprawi, że przygotowanie dokumentów i procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały Ukrainie będzie szybka i łatwa.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie