free site templatesLICENCJA NA POŚREDNICTWO W ZATRUDNIENIU ZA GRANICĄ NA UKRAINIE

Licencja na pośrednictwo w zatrudnieniu za granicą jest jedynym dokumentem, który uprawnia podmiotowi gospodarczemu zezwolenie do prowadzenia tej działalności na terytorium Ukrainy pod warunkiem wykonania warunków Licencyjnych.

Licencja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą uprawnia do:
• Legalnego świadczenia pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą;
• Reklamowania swojej działalności;
• Pracodawca zagraniczny w każdym przypadku musi być przekonany o legalności działalności Państwa, w tym uzyskanie licencji pomoże Państwu.
• Dostępność licencji na pośrednictwo w zatrudnieniu za granicą wzbudzi zaufanie oraz przyciągnie uwagę większości konsumentów.
• Podmiot gospodarczy, który legalnie świadczy usługi pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą, jest znacznie bardziej konkurencyjny.
• Państwo nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej za świadczenie usług pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą bez licencji.

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, działalność pośrednika w zatrudnieniu za granicą podlega licencjonowaniu w Ministerstwie Polityki Społecznej Ukrainy. Licencja na pośrednictwo w zatrudnieniu za granicą udzielana jest bezterminowo oraz działa na terenie całej Ukrainy. Czas uzyskania licencji wynosi około 14 dni roboczych, a obowiązkową płatnością na rzecz państwa jest jedna płaca minimalna.

Dla nierezydenta (cudzoziemca), który nie zna języka ukraińskiego i wszystkich szczegółów ustawodawstwa ukraińskiego, uzyskanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą może się okazać dość trudne i niemożliwe, jednak taką licencję można uzyskać szybko i łatwo, jeśli starannie przygotować komplet niezbędnych dokumentów, w czym możemy Państwu pomóc.

Kopie dokumentów, przedstawionych przez zagranicznego kontrahenta, powinny być przetłumaczone na język ukraiński i potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie.

Dodatkowo informujemy, że istnieją warunki, które wpływają na uzyskanie licencji na pośrednictwo w zatrudnieniu za granicą, w tym:
1) Licencjobiorca musi posiadać siedzibę lub biuro, które może być w jego posiadaniu lub być używane na podstawie umowy najmu.
2) Umowa zagraniczna musi odpowiadać wymaganiom Ustawy Ukrainy «O działalności gospodarczej za granicą» i rozkazu Ministerstwa Gospodarki oraz odnośnie pytań dotyczących integracji europejskiej Ukrainy «O zatwierdzeniu Przepisów w sprawie formy umow zagranicznych (kontraktów)».

Przy świadczeniu usług pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą licencjobiorca zobowiązany zawrzeć z klientem umowę (kontrakt) na piśmie w dwóch egzemplarzach, z których jeden zachowuje klient oraz drugi – licencjobiorca.

Licencjobiorca musi także prowadzić jednolity rejestr klientów, który musi być zszyty, ponumerowany i opieczętowany pieczęcią licencjobiorcy.

W przestrzeni biurowej (biurze) licencjobiorcy, gdzie odbywa się przyjmowanie obywateli, w miejscu dostępnym dla nich powinny znajdować się następujące przepisy prawne i dokumenty:
1) informacje o pełnej nazwie licencjobiorcy, jego lokalizacji lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej – przedsiębiorcy, numery telefonu, nazwisko, imię i nazwisko patronimiczne kierownika i/lub właściciela;
2) kopia wyciągu z Jednolitego Państwowego Rejestru osób prawnych i osób fizycznych – przedsiębiorców;
3) kopia licencji na pośrednictwo w zatrudnieniu za granicą;
4) wykaz państw, w których licencjobiorca ma prawo do zatrudnienia klientów (zgodnie z zawartymi umowami zagranicznymi);
5) poświadczona przez licencjobiorcę pisemna informacja na temat charakteru pracy, ogólnych warunków pracy i zamieszkania w kraju zatrudnienia;
6) numer telefonu do Działu licencjonowania działalności w strefie zatrudnienia za granicą Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy;
7) Ustawy Ukrainy „O licencjonowaniu działalności gospodarczej”, «O głównych zasadach nadzoru państwowego (kontroli) w dziedzinie działalności gospodarczej» oraz wyciąg z Ustawy Ukrainy «O ochronie praw konsumentów» w zakresie usług, Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 16.12.2015 nr 1060 «O zatwierdzeniu warunków licencyjnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą»;
8) książka skarg i wniosków.

Do dnia 15 stycznia każdego roku licencjobiorca zobowiązany jest złożyć dokumentację w formie 1-PA do organów terytorialnych służby zatrudnienia w miejscu prowadzenia działalności.
Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej і oferują pełen zakres usług dotyczących otrzymania licencji na pośrednictwo w zatrudnieniu za granicą.

W celu uzyskania porad w sprawie przygotowania wszystkich odpowiednich dokumentów oraz innych pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel. +38 096-760-73-74 lub pod innymi danymi kontaktowymi, wymienionymi na stronie. Chętnie udzielimy Państwu wszystkich wyczerpujących informacji.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie