free html templatesREJESTRACJA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA UKRAINIE

Rejestracja (obsługa prawna) inwestycji zagranicznych
Zgodnie z obowiązującym prawem ukraińskim, rejestracja inwestycji zagranicznych nie jest obowiązkowa, a więc nie wszyscy podmioty gospodarcze uważają ich prowadzenie za potrzebne. Jednak rejestracja inwestycji zagranicznych jest potrzebna inwestorowi, żeby zabezpieczyć się w przyszłości.
Więc, zgodnie z par. 3 art. 395 Kodeksu Gospodarczego Ukrainy niezarejestrowane inwestycje zagraniczne nie dają prawo do otrzymania ulg oraz gwarancji, przewidzianych przez prawo (w tym przez Ustawę Ukrainy „O inwestycjach zagranicznych”).
Tak wiec, takimi gwarancjami są: gwarancje w przypadku zmian przepisów prawa dotyczących przymusowych konfiskat, a również nielegalnych działań organów państwowych i ich urzędników, kompensaty i pokrycia ewentualnych szkód inwestorom zagranicznym, gwarancje w przypadku zawieszenia działalności inwestycyjnej; gwarancje przekazania przechodów oraz innych kosztów uzyskanych w związku z prowadzeniem inwestycji zagranicznych.
Kolejnym powodem do rejestracji inwestycji zagranicznych jest możliwość uzyskania zezwolenia do stałego zamieszkania inwestora w razie inwestowania kwoty przekraczającej 100 tys. dolarów USA.
W roli inwestorów mogą działać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – nierezydenty, obce państwa i organizacje międzynarodowe.

Więcej o gwarancjach, ich lista jest następująca:
1. Gwarancje w przypadku zmiany przepisów prawa
W przypadku, gdy w przyszłości specjalnymi przepisami prawa Ukrainy o zagranicznych inwestycjach zostaną zmienione gwarancje ochrony inwestycji zagranicznych, to przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie takich przepisów na żądanie inwestora zagranicznego stosuje się państwowe gwarancje ochrony inwestycji zagranicznych wymienione w Ustawie obowiązującej w momencie państwowej rejestracji inwestycji.

2. Gwarancje dotyczące przymusowych konfiskat, a także nielegalnych działań organów państwowych i ich urzędników
Inwestycje zagraniczne na Ukrainie nie podlegają nacjonalizacji.
Organy państwowe nie posiadają prawa do rekwirowania inwestycji zagranicznych, poza przypadkami podejmowania działań ratujących w przypadku klęsk żywiołowych, awarii, epidemii, epizootii.

3. Kompensata i pokrycie ewentualnych szkód inwestorom zagranicznym
Inwestorzy zagraniczni posiadają prawo do pokrycia szkód, łącznie z utraconym zyskiem i szkodą moralną wyrządzoną w związku z działaniami lub bezczynnością lub nienależytym wykonaniem przez państwowe organy Ukrainy bądź ich funkcjonariuszy, przewidzianymi przepisami prawa obowiązków w stosunku do inwestora zagranicznego lub przedsiębiorstwa z zagranicznymi inwestycjami zgodnie z przepisami prawa Ukrainy.
Wszystkie koszty i straty poniesione przez inwestorów zagranicznych w związku z działaniami, powinny być pokryte na podstawie cen rynkowych i/lub udokumentowanej wyceny potwierdzonej przez audytora bądź firmę audytorską.

4. Gwarancje w przypadku zawieszenia działalności inwestycyjnej
W przypadku zawieszenia działalności inwestycyjnej inwestor zagraniczny w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia działalności posiada prawo do zwrotu swoich inwestycji w formie rzeczowej lub w walucie inwestowania w wysokości rzeczywistego wkładu (uwzględniając ewentualne obniżenie kapitału zakładowego) bez płacenia opłat celnych, a także przychodów z tych inwestycji w formie pieniężnej lub rzeczowej w realnej wartości rynkowej na dzień zawieszenia działalności inwestycyjnej, chyba, że ustawodawstwo lub umowy międzynarodowe Ukrainy stanowią inaczej.

5. Gwarancje przekazania przychodów, dochodów i innych środków uzyskanych w związku z prowadzeniem inwestycji zagranicznych
Inwestorom zagranicznym po opłacie podatków, opłat i innych obowiązkowych płatności gwarantuje się natychmiastowy i bez przeszkód przekaz za granicę ich zysków, dochodów i innych środków w walucie zagranicznej uzyskanych zgodnie z prawem w związku z prowadzeniem inwestycji zagranicznych.
 
Procedura rejestracji inwestycji zagranicznych
Sama procedura rejestracji jest jasno określona przez obowiązujące przepisy prawa, a mianowicie przez Ustawę «O zasadach inwestowania zagranicznego», Rozporządzenie nr 139 Gabinetu Ministrów Ukrainy «O zatwierdzeniu Trybu państwowej rejestracji (ponownej rejestracji) inwestycji zagranicznych oraz jej uchylenia» z dnia 06.03.2013 roku, Instrukcję o trybie państwowej rejestracji inwestycji zagranicznych.
W praktyce jednak nie jest to takie proste, jak to określono w podanych przepisach. Aby zarejestrować inwestycje, inwestorzy oraz ich przedstawiciele muszą przejść przez wszystkie kręgi biurokratycznego piekła. Niektóre firmy zatrzymują się w połowie drogi, zostawiając na później ten przewlekły proces.
Proces rejestracji inwestycji zagranicznych umownie dzieli się na kilka etapów, a mianowicie:
- dokonywanie inwestycji w kapitał zakładowy spółki;
- otrzymanie adnotacji inspekcji podatkowej o jej faktycznym wniesieniu;
- państwowa rejestracja inwestycji zagranicznych.

Rejestracja inwestycji zagranicznych na Ukrainie: «podwodne kamienie»
Procedura podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa od inwestycji zagranicznych nie powoduje trudności. Przecież nie można powiedzieć tak o następujących etapach.
Tak więc, po uzyskaniu oryginalnych dokumentów założycielskich z pieczęcią państwowego rejestratora o prowadzeniu państwowej rejestracji zmian w dokumentach założycielskich spółki, inwestor zagraniczny dokonuje inwestycji do bilansu przedsiębiorstwa oraz zwraca się do państwowych organów podatkowych.
Zazwyczaj rejestracją inwestycji zagranicznych zajmuje się specjalny inspektor podatkowy. Więc zanim zwrócić się do inspekcji podatkowej, warto uprzednio uzgodnić z inspektorem podatkowym wszystkie niezbędne dokumenty.

Tak więc, zgodnie z nakazem Państwowej inspekcji podatkowej z dnia 29.06.2005 roku dla potwierdzenia przez państwowe organy podatkowe zawiadomień informacyjnych o faktycznym wniesieniu inwestycji zagranicznych do kapitału zakładowego przedsiębiorstwa trzeba przedstawić następujące dokumenty:
wniosek do państwowego organu podatkowego w miejscu dokonania inwestycji;
zawiadomienie o dokonaniu inwestycji zagranicznej w trzech egzemplarzach, sporządzone według wzoru i zasad przewidzianych w załącznikach Nr 1 i 2 do Zasad rejestracji państwowej inwestycji zagranicznych oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wniesienie inwestycji.

Jednak oprócz tego warto się przygotować, że inspektor podatkowy może poprosić Państwo o przedstawienie szeregu dodatkowych dokumentów. Chodzi o to, że pracownicy organów podatkowych mają bardziej szerokie spojrzenie na dokumenty potwierdzające faktyczne wniesienie inwestycji”.

W szczególności, te ostatnie obejmują:
dokumenty potwierdzające formę dokonania inwestycji zagranicznych (notarialnie potwierdzony statut, zaświadczenie statystyczne, świadectwo rejestracji państwowej osoby prawnej, nakazy o powolaniu (protokoły, decyzje) na stanowisko dyrektora, księgowego i kopie ich paszportów, numerów identyfikacyjnych, kopia paszportu osoby, która podpisuje zawiadomienia informacyjne, odcinki o otwieraniu rachunków spółki );
dokumenty potwierdzające wartość inwestycji zagranicznej (zaświadczenie banku o wkładzie pieniężnym, kopia wyciągu bankowego, SWIFT) ;
dokumenty o przekazaniu pieniędzy na bilans przedsiębiorstwa (zapisy księgowe dotyczące wniesienia wkładu na fundusz zakładowy, zestawienie obrotów i sald, zaświadczenie w dowolnej formie dotyczące rozmiaru statuta (innego), środków, które zostały wniesione oraz zarejestrowane lub wnoszą sie obecnie, rozmiaru ostatku itd.).

Należy również zauważyć, że w przypadku rejestracji kilku inwestycji od różnych inwestorów, dla każdej inwestycji należy przygotować osobny zestaw dokumentów. Ponadto przepisy prawa nie określają terminu, w którym inwestycje zagraniczne muszą być zarejestrowane od dnia faktycznego ich wniesienia. Dlatego Państwo może zarejestrować jednocześnie kilka inwestycji w różnych latach. W tym przypadku trzeba uważać, że zawiadomienie informacyjne powinno obowiązkowo zawierać oznaczenie ekwiwalentu waluty w grzywnach na dzień faktycznego wniesienia inwestycji.

Po sporządzeniu adnotacji przez organ Ministerstwa dochodów i opłat o faktycznym wniesieniu inwestycji zagranicznych na zawiadomieniu informacyjnym, możemy śmiało przystąpić do państwowej rejestracji inwestycji w urzędzie miejskim.
Zestaw dokumentów niezbędnych do złożenia do administracji miasta, jest dokładnie określony w Rozporządzeniu nr 139 KMU (Gabinetu Ministrów Ukrainy) «O zatwierdzeniu Trybu państwowej rejestracji (ponownej rejestracji) inwestycji zagranicznych oraz jej uchylenia» z dnia 06.03.2013 roku i prawie nie się różni od dokumentów niezbędnych do złożenia do inspekcji podatkowej.
Jednak mimo takich szczegółów, nie możemy tutaj uniknąć „podwodnych kamieni”. Zwłaszcza, jak już wspomniano, obowiązkowym warunkiem przy wypełnieniu zawiadomienia jest wskazanie rozmiaru inwestycji zagranicznych z oznaczeniem ekwiwalentu waluty w grzywnach na dzień faktycznego wniesienia inwestycji. Takie same informacje muszą być zawarte i w zaświadczeniu o wniesieniu środków do kapitału zakładowego spółki.

Właśnie tu wkradła się «sławna luka» prawa ukraińskiego. Tak więc, zgodnie z art. 5 Ustawy Ukrainy „O zasadach inwestowania zagranicznego”: „Inwestycje zagraniczne oraz inwestycje ukraińskich partnerów, łącznie z udziałami w funduszu statutowym przedsiębiorstw, wyceniane są w zagranicznej walucie wymienialnej w walucie Ukrainy na podstawie porozumienia stron w oparciu o ceny rynków międzynarodowych lub rynku Ukrainy”.

Zdecydowana większość instytucji bankowych, króre wydają określone zaświadczenia interpretuje pojęcie «na podstawie porozumienia stron» jako kurs walut określony w statucie przedsiębiorstwa. Podczas gdy w administracji miejskiej biorą pod uwagę kursy walutowe na dzień faktycznego wniesienia inwestycji. A ponieważ wprowadzanie zmian do statutu odbywa się przed faktycznym wniesieniem inwestycji zagranicznych, to kurs walut określony w statucie oraz w wyciągu istotnie różni się od daty faktycznego wniesienia. W takim razie spółka znajduje się pomiędzy dwoma ogniami: instytucją bankową a rejestratorem państwowym. W takiej sytuacji inwestor może tylko znaleźć kompromis, który zadowoli zarówno jedną, jak i drugą stronę.
Tak więc, mimo że obowiązujące przepisy zostały przedstawione dość szczegółowo, proces rejestracji inwestycji zagranicznych w praktyce wymaga profesjonalnego podejścia w celu uniknięcia jego przewlekłości przez organy władzy państwowej oraz szybkiego prowadzenia rejestracji państwowej.

Nasza spółka z przyjemnością pomoże Państwu przejść przez ten biurokratyczny proces, który niemniej jest tego warty.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie