html templatesDELEGOWANIE UKRAIŃCA DO PRACY W POLSCE

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

System oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi często jest definiowany jako system uproszczony, ponieważ procedura rejestracji oświadczeń jest znacznie prostsza w porównaniu do procedury uzyskania zezwolenia na pracę. Przede wszystkim, odbywa się ona znacznie szybciej, tak to przynajmniej powinno być. W języku potocznym oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcy bardzo często nazywają “zaproszeniami” lub „zaproszeniami półrocznymi”, ponieważ zazwyczaj stanowią one podstawę do uzyskania polskiej wizy pracowniczej.

Aby rozpocząć legalną pracę na podstawie oświadczenia, należy spełnić wiele wymagań. System oświadczeń daje polskim pracodawcom możliwość zatrudniania wyłącznie cudzoziemców – obywateli Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Maksymalny okres zatrudnienia cudzoziemca na tej podstawie nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, ponadto nie ma żadnego znaczenia ani liczba zarejestrowanych oświadczeń, czyli liczba podmiotów (pracodawców), którzy zatrudniają, ani to, w jaki sposób praca jest wykonywana: w ciągu 6 miesięcy z rzędu lub z przerwami (podzielona na kilka krótszych etapów).

TO JEST WAŻNE! Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ви mogą Państwo pracować w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Odliczanie tych sześciu miesięcy rozpoczyna się w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy, a nie w początku roku kalendarzowego. Na przykład, jeśli Panstwo rozpoczęli pracę w Polsce 1 marca, to właśnie w tym dniu rozpoczyna się odliczanie 12 miesięcy. Oznacza to, że 1 marca następnego roku Państwo mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczeń, oczywiście, pod warunkiem, że całkowity czas pracy w tym okresie nie przekroczy 6 miesięcy.

Rozpoczęcie pracy na podstawie „zaproszenia” jest możliwe tylko po zarejestrowaniu przez pracodawcę w formie pisemnej oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy w miejscu zamieszkania lub siedziby podmiotu, który „powierza pracę” czyli zatrudnia. W oświadczeniu należy podać zawód, miejsce wykonania pracy, datę rozpoczęcia pracy oraz okres, w którym praca będzie wykonywana, rodzaj umowy, która stanowi podstawę wykonania pracy, wysokość wynagrodzenia/wynagrodzenia brutto (tak zwane “brudne”, czyli bez potrąceń), informację dotyczącą możliwości rozwiązywania problemów kadrowych za pomocą siły roboczej lokalnego rynku pracy, a także oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami aktów prawnych dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

TO JEST WAŻNE! Zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę pod warunkiem, że praca wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy i na warunkach określonych w oświadczeniu. Tylko w takim przypadku praca, którą Państwo wykonują, będzie miała charakter prawny.
Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi nie jest obciążana żadną opłatą. Ponadto, ona daje jeszcze jeden ważny przywilej. Pracodawca, który zamierza kontynuować stosunek pracy z cudzoziemcem, zostaje zwolniony z obowiązku uzyskania informacji starosty o braku możliwości rozwiązania potrzeb kadrowych za pomocą siły roboczej lokalnego rynku pracy, czyli prowadzenia tak zwanego testu rynku pracy. Istnieje jednak jeden warunek, który musi być spełniony bezpośrednio przed składaniem wniosku o zezwolenie na pracę: cudzoziemiec powinien pracować u tego pracodawcy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia w ciągu co najmniej trzech miesięcy na jednym i tym samym stanowisku i na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Dodatkowym wymogiem jest przedstawienie przez pracodawcę dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli opłacanie tego rodzaju składek było wymagane w związku z wykonaniem pewnej pracy.

UWAGA! Wykonywanie pracy bez zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi jest podstawą wydania decyzji zwanej “zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu” (wydalenia z kraju). Obowiązkowym elementem takiej decyzji jest zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów strefy Schengen na okres od 1 roku do 3 lat.

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb albo zamów bezpłatną rozmowę z nami, i my oddzwonimy do Ciebie w najbliższym czasie